Проект: Подобряване на безопасността и условията на труд в МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД


МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1226-C01/01.08.2017 г. с наименование:
Подобряване на безопасността и условията на труд в МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД.

 • Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 264 902,00 лева.
 • Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.
 • Продължителността на изпълнение на договора е 16 месеца.

Кратко описание на дружеството и на проектното предложение:
МДЦ МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД е наследник на Медикус Алфа МДЦ ЕООД и съществува като лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ още от 2001г. Лечебното заведение разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания, а екипът ни е съставен от водещи медици в съответните специалности, получили признание както у нас, така и в чужбина.

Целевата група, включена в проектното предложение са всички заети лица в дружеството, общо 32 работещи, като 9 от тях са над 54 год. Ангажимент на ръководството е да запази заетостта на мин. 50 % от целевата група за период от 6 месеца след приключването на дейностите по проекта.

Общата цел на проекта е:
Подобряване на работната среда в предприятието чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подобряване на работна среда в предприятието чрез разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси и въвеждане на иновативни модели за организация на труда.
 2. Осигуряване на добри и безопасни условия на труд чрез разработване на система за въвеждане на нови практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, на основата на която да бъде разработен софтуер за управление на човешките ресурси.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на служителите чрез закупуване на ЛПС и специално РО, и осигуряване на средства за колективна защита.

Очакваните резултати по проекта са:

 • Въведени иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • Подобрени условия на труд на 32 работещи;
 • Осигурени предпоставки за преход към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите.

  Проектът: Подобряване на безопасността и условията на труд в МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД, BG05M9OP001-1.008-1226-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.