Daily Archives: February 28, 2018


МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДИКУС АЛФА-ПЛОВДИВ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1226-C01/01.08.2017 г. с наименование: […]

Проект: Подобряване на безопасността и условията на труд в МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ...